תנאי שימוש באתר

תקנון האתר ותנאי שימוש.

ברוכים הבאים לאתר - falik.co.il אתר דפוס מכוון .

אתר falik.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת פליק לקידום מכירות בע`מ.

המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת פליק לקידום מכירות בע`מ (להלן "החברה").

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1. מדיניות פרטיות 

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

  • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת פליק לקידום מכירות בע`מ.
  • פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים מועברים ומוצפנים אל  חברת כרטיסי האשראי ואינם נשמרים לאחר ביצוע הסליקה.

1.1

החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

1.2

החברה רשאית להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו באתר, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

1.3

כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:

 • העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
 • העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים המוצעים

  • המוצרים המוצעים באתר, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע.
  • פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למספר 04-8212113.
  • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

 3. מדיניות אחריות 

  • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
  • החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת פליק לקידום מכירות בע`מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

3.1 חומרי הדפסה
אסור בתכלית האיסור להעלות טקסטים ותמונות אשר: מוגנים בזכויות קניין רוחני לפי חוק לרבות זכויות יוצרים ללא האישורים המתאימים, מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית, מוצאים דיבה ו/או לשון הרע, הינם חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט, מפרים סימני מסחר או כל חומר המקים עילה לתביעה או מפר הוראת דין לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1955 וחוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.
המעביר חומרים לצורך הפקת דפוס, מאשר בעצם פעולתו זו כי הינו בעל זכויות היוצרים לחומר המועבר או שקיבל אישור לעשות בהם שימוש כחוק. המפר הוראה זו מייפה את חברת פליק לקידום מכירות בע"מ להעביר עליו תביעה, במידה ותתקבל ולהסיר כל אחריות בנושא, ויהיה חייב לשפות את פליק לקידום מכירות בע"מ באופן מידי לאחר דרישתה בגין כל חיוב שייתבע ממנה ו/או יוטל עליה כלפי צד ג` כלשהו אשר יגיש תביעה כאמור, לרבות בגין הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.
מפעילי אתר פליק לקידום מכירות בע"מ אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה, אולם אנו שומרים לעצמנו את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לנו בהתאם להפרה שתבוצע כמתואר בסעיף לעיל וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
פליק לקידום מכירות בע"מ לא תישא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. פליק לקידום מכירות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם ו/או למפעיליהם ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם ו/או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף לעיל.
מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר.

פליק לקידום מכירות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של רוכשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4. מדיניות ביטולים

 

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שהמוצרים הודפסו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול באמצעות המייל אשר מצויין בהזמנה, תמורת חיוב של 25 ש"ח (יש לתת את הדעת כי המוצרים מודפסים באמצעות דפוס דיגיטלי ולכן רוב ההדפסות מבוצעות תוך פחות מ- 12 שעות).על הלקוח לוודא את קבלת מייל הביטול, טלפונית מול פליק לקידום מכירות בע"מ, עד 30 דקות מביטול ההזמנה.

4.1
ביטול המכירה ע"י
פליק לקידום מכירות בע"מ ולפני משלוח המוצר:

4.1.1
במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרטים ואמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית פליק לקידום מכירות בע"מ  לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.1.2
ביטול מכירה ע"י
פליק לקידום מכירות בע"מ והפסקת פעילות האתר בכל מקרה אשר בו מחמת "כח עליון", נבצר יהא מפליק לקידום מכירות בע"מ לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים/השרותים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא פליק לקידום מכירות בע"מ רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות שריפה בבית העסק, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ו/או אירוע בטחוני, ו/או אירוע פלילי ו/או פריצה ו/או גנבת ציוד מבית העסק.
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכירה פומבית ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

4.1.2
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5. 
מדיניות משלוחים וזמני אספקה

6. כללי
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
פליק לקידום מכירות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה ע"י עדכון עמוד זה מזמן לזמן.